Over ons

Skip Navigation LinksHome > Algemeen > Onze Werkwijze

AxxonRECUP

AxxonRECUP voorziet een incassotraject via minnelijke en gerechtelijke weg, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel advocatuur als deurwaarders.

Dossiers invoeren en raadplegen in AxxonRECUP

Registreren

Surf naar http://www.axxon.be en meldt u aan.
Op de ledenpagina klikt u in het menu bovenaan op 'Voordelen' en daarna op 'wanbetalers', hier vindt u onderaan het scherm de knop naar 'AxxonRecup'.

U vult uw gegevens aan en krijgt de volgende werkdag via e-mail de melding dat de registratie in orde is.

Vanaf dat moment komt u, na het aanmelden en het klikken op AxxonRECUP, rechtstreeks in het scherm terecht om dossiers in te voeren / te raadplegen / vragen te beantwoorden.


Dossiers invoeren

De invoerprocedure werd bewust zo eenvoudig mogelijk gehouden, zodat u uw dossiers snel en efficiënt kan ingeven.

Bij de invoer van het dossier dient u nog geen bewijsstukken over te maken. Deze worden pas opgevraagd na de minnelijke fase, bij aanvang van de gerechtelijke fase.


Dossiers bekijken

In het eerste scherm krijgt u een overzicht van uw dossiers. U kan een dossier zoeken op dossiernummer, referte, nummer zorgattest en naam debiteur.

Klik op het dossiernummer voor een detail van dit dossier.

Dit detail toont u de volgende gegevens:
  • Correspondentie: alle communicatie (e-mails, brieven, tel. en faxen) in dit dossier.
  • Coördinaten: refertes en partijen zoals de aangestelde deurwaarder, rechtbank, ...
  • Een tijdlijn met het procedureverloop
  • Een inzicht in de kosten en de boekhouding
  • Het totaal bedrag van uw vordering alsook de verschillende bedragen waaruit deze is samengesteld.

Openstaande vragen

Wij raden aan deze rubriek wekelijks te raadplegen.
Onder openstaande vragen vindt u namelijk een overzicht van de vragen waarop de advocaat/deurwaarder een antwoord van u wenst.

Het dossier wordt in wacht gezet tot u de openstaande vragen heeft beantwoord.

Indien wij geen antwoord ontvangenn, versturen wij u verschillende rappels per e-mail. Bij geen reactie wordt het dossier na enkele maanden automatisch afgesloten.


Procedure minnelijke en gerechtelijke fase

Minnelijke fase = No Cure, No Pay (ongeveer 1 maand)

Aanmaning 1 advocaat

Binnen de 24 uur na het invoeren van uw dossier wordt er door een advocatenkantoor een eerste aanmaning verstuurd. De debiteur heeft nu 14 dagen de tijd om te betalen of een reactie over te maken.

Blijkt de debiteur niet langer op het opgegeven adres te wonen, dan vragen wij u of u over een geboortedatum beschikt. Op basis van de naam en geboortedatum kunnen wij een adresopzoeking laten uitvoeren in het rijksregister.


Aanmaning 2 advocaat

Na 14 dagen vertrekt een tweede aanmaning vanuit het advocatenkantoor.

Indien de debiteur een afbetalingsplan vraagt, gaan wij hier standaard mee akkoord. Indien u het niet eens bent met de voorgestelde termijn of het bedrag van de periodieke afbetaling, dan kan u het advocatenkantoor vragen een tegenvoorstel te doen.


Aanmaning en/of bezoek deurwaarder (MINCA fase genoemd)

Na 2 aanmaningen van een advocatenkantoor, wordt een lokale deurwaarder aangesteld die langsgaat bij de debiteur en indien noodzakelijk nog een aanmaning verstuurt.

Indien deze laatste minnelijke poging niets oplevert, kan u overgaan tot de gerechtelijke fase. Een vonnis van de rechtbank is nog steeds het enige afdwingbare middel voor betaling.


Gerechtelijke fase (gemiddeld 1 à 2 jaar)

Indien het gaat om een vordering kleiner dan 500 €, dan wordt er standaard niet overgegaan tot de gerechtelijke fase. Dit omdat een gerechtelijke fase voor zulke lage bedragen meestal meer kost dan opbrengt.


Solventieonderzoek

Bedraagt de vordering meer dan 500 €, dan voert een lokale gerechtsdeurwaarder een solvabiliteitsonderzoek uit (gratis). Het heeft namelijk enkel nut over te gaan tot een gerechtelijke fase indien de debiteur over voldoende middelen beschikt.

Indien dit solventieonderzoek positief is, dan worden de bewijsstukken opgevraagd. Het doorgeven van de bewijsstukken wordt gezien als akkoord voor de gerechtelijke fase.

Is het solventieonderzoek negatief, dan ontvangt u een optiebrief met daarin de tekenen van insolventie. Deze optiebrief betekent niet noodzakelijk dat het geen zin heeft om over te gaan tot een gerechtelijke procedure. Wij willen u hiermee enkel wijzen op een verhoogd risico. De eindkeuze blijft aan u.

Zolang er niets geïnd werd, kan u het dossier in dit stadium nog kosteloos afsluiten.


Opvraging bewijsstukken

Na het solvabiliteitsonderzoek wordt u via de opvraging van de (bewijs)stukken gevraagd of u wil overgaan tot de gerechtelijke fase. Vanaf deze fase kunnen er kosten bijkomen.

Bewijsstukken zijn: ontvangstbewijs of schuldbekentenis, doordruk getuigschrift (goed leesbaar!) en alle schriftelijke communicatie.

Een aangetekend schrijven is niet wettelijk verplicht maar wordt wel aangeraden als extra drukkingsmiddel en als bewijsstuk in een gerechtelijke procedure.


Dagvaarding, zitting & vonnis

De deurwaarder dagvaart uw debiteur.
De dagvaarding is een authentieke akte van de gerechtsdeurwaarder waarbij één of meerdere partijen worden opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen.

Er wordt een zittingsdag vastgelegd en na het eventueel uitwisselen van conclusies volgt uiteindelijk een vonnis.


Betekening + bevel

De deurwaarder brengt uw debiteur op de hoogte van de uitspraak van de rechtbank. Dit doet hij via overhandiging van een kopie van het vonnis, de 'Betekening' genoemd.
Samen met de Betekening wordt het Bevel tot betalen afgegeven. De tegenpartij heeft nu 1 maand om verzet of hoger beroep aan te tekenen en 1 maand en 24 u om te betalen.


Beslag + verkoop

De deurwaarder gaat over tot beslag op de eigendommen van de debiteur. Vanaf dit moment is het de debiteur verboden om de goederen nog te verkopen of op andere wijze weg te maken.
Een maand later volgt de verkoop van de eigendommen. In geval van een deelbetaling wordt de verkoopdag met een 6-tal weken uitgesteld. Dit kan meermaals gebeuren.

De ontvangen gelden worden na aftrek van de kosten door het advocatenkantoor aan u doorgestort. Dit gebeurt na afsluiting van het dossier.

Opgelet!
Indien u een betaling of informatie van de debiteur ontvangt, dient u deze zo snel mogelijk door te geven. Dit kan in het dossier via 'Melding maken' of via info@avmp.be Indien AxxonRECUP nutteloze kosten maakt wegens gebrek aan/ of laattijdige informatie dan zal u instaan voor deze kosten.


Tarieven minnelijke en gerechtelijke fase (excl. BTW):

AxxonRECUP verhoogt de hoofdsom met verwijlintresten en een schadebeding.

Het is wettelijk toegestaan verwijlintresten en een schadebeding te vragen. De percentages die AxxonRECUP hanteert zijn redelijk en worden algemeen aanvaard.

De debiteur kan in de minnelijke fase echter niet gedwongen worden deze intresten en het schadebeding te betalen. Dit kan enkel bij vonnis (gerechtelijke fase).

De verwijlintresten bedragen 1 % per maand ofwel 12 % per jaar
Het schadebeding bedraagt 10 % met een minimum van 100 €.


Minnelijke fase (No cure, No pay):

  • Bij volledige betaling (hoofdsom, intresten en schadebeding) factureert AxxonRecup het bedrag van de verwijlintresten en het schadebeding + BTW.
  • Bij geen betaling zijn er geen kosten voor de gebruiker.
  • Bij deelbetaling (bedrag kleiner dan hoofdsom, intresten en schadebeding) zal, 10 % van het geïnde bedrag ingehouden of opgevraagd worden met een minimum van 50,00 € en een maximum van 2500,00 € + BTW.

Gerechtelijke fase:

Advocaattarieven van 4,00 € per contact en 100,00 € per studie-uur met een minimum van de toegekende rechtsplegingsvergoeding + BTW, verhoogd met de kosten aan derden betaald (gerechtsdeurwaarders, advocaten-vervangers, opzoekingen).

De kosten in de gerechtelijke fase bestaan dus uit advocatenkosten (contacten en studieuren) en deurwaarderskosten ( gerechtskosten zoals dagvaarding, beslag, verkoop).

Een contact is bijvoorbeeld het verzenden van een brief, e-mail of telefoon. Per contact wordt 4 € + BTW aangerekend.

Een studieuur is een uur gepresteerd door een advocaat (bv onderzoek bewijsstukken, schrijven conclusies, ...). Alle advocaten in ons netwerk hebben zich verbonden te werken aan een uurtarief van 100 € + BTW.

De deurwaarderkosten of gerechtskosten bestaan uit een opzoeking, het dagvaarden, de betekening, bevel tot betalen, beslag en verkoop van eigendom.

De verliezer dient (voor zover solvabel) alle gerechtskosten en een RPV te betalen. De RPV of rechtsplegingsvergoeding is een vergoeding om de kosten van de advocaat van de winnaar te dekken. Deze vergoeding is echter niet onbegrensd. Dit betekent dat het Axxon lid bij een positief vonnis mogelijk nog een deel van de advocatenkosten zelf dient te betalen.

Omwille hiervan werd besloten om de grens voor gerechtelijke dossiers standaard op 500 € te zetten. Bij een gerechtelijke procedure voor lage bedragen kunnen de kosten namelijk al gauw de baten overtreffen. Dossiers kleiner dan 500 € doorlopen dus standaard enkel de minnelijke fase.

Het Axxon lid is en blijft eigenaar van de vordering en kan het dossier te allen tijde stopzetten of een andere advocaat aanstellen zonder enige opgave van reden doch mits naleving van de hierboven vermelde kosten.


Vragen?

Contactpersoon: Jan Michielsen
Telefoon: 03 226 08 11
E-mail: info@checkprocedure.be
(Vermeld voor de gemakkelijkheid steeds het dossiernummer in de onderwerpregel.)